Kiểm tra kiến thức năm 2020 môn Hoá – Trường ĐHQG Hà Nội

0
14Giải chi tiết đề thi Kiểm tra kiến thức năm 2020 môn Hoá – Trường ĐHQG Hà Nội

Link đề thi:

Câu 29: Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và hai muối natri stearat, natri oleat. Khi đốt cháy m gam X cần dùng a mol O2 thu được H2O và 9,12 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng hoàn toàn với Br2 dư, thấy có 0,32 mol Br2 phản ứng. Giá trị của a là
A. 13,04. B. 12,88. C. 8,25. D. 13,36.
Câu 30: Điện phân điện cực trơ dung dịch có a mol Cu(NO3)2 với thời gian 2 giờ cường độ dòng điện 1,93A, thu được dung dịch X có màu xanh. Thêm 10,4 gam Fe vào X, phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 8 gam hỗn hợp Y gồm 2 kim loại. Giá trị của a là
A. 0,15. B. 0,125. C. 0,3. D. 0,2.
Câu 33: Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm CO2 và hơi nước qua than nung đỏ thu được 0,35 mol hỗn hợp khí X gồm CO, CO2, H2. Dẫn toàn bộ X đi qua 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,2M và Na2CO3 0,15M thu được dung dịch Y và khí thoát ra còn CO và H2. Khối lượng chất tan có trong dung dịch Y là
A. 7,16 gam. B. 6,98 gam. C. 6,42 gam. D. 5,83 gam.
Câu 34: Nung nóng 0,2 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp khí gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10. Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng 7,56 gam và có hỗn hợp khí Y thoát ra. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là
A. 10,976. B. 13,44. C. 11,2. D. 12,32.
Câu 36: Thủy phân hoàn toàn hợp chất hữu cơ E mạch hở (C8H12O5, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon; MX MY MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Nung nóng Y với hỗn hợp với tôi xút thu được hiđrocacbon P. Cho các phát biểu sau:
(a) X hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
(b) Có 1 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.
(c) Có thể điều chế P được từ etanol.
(d) P là thành phần chính của khí thiên nhiên.
(e) Y làm mất màu dung dịch brom.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y, Z (đều có số liên kết π trong phân tử lớn hơn 2, MX MY MZ 180) cần vừa đủ 0,7 mol O2, thu được 15,68 lít khí CO2. Cho 15,6 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, đồng đăng kế tiếp và hỗn hợp rắn khan T gồm hai chất. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,36 gam H2O. Tổng số nguyên tử có trong một phân tử Y là
A. 23. B. 16. C. 19. D. 22.
Câu 39: Hỗn hợp X gồm axit glutamic, glyxin. Hỗn hợp Y gồm axit maleic (HOOC-CH=CH-COOH), axit acrylic, buten. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M chứa a mol X và b mol Y cần 7,56 lít O2 đktc, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 18,67 gam. Mặt khác, m gam M trên tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,11 mol NaOH. Khi cho a mol X tác dụng tối đa được với bao nhiêu mol HCl ?
A. 0,02. B. 0,04. C. 0,03. D. 0,05.
Câu 40: Hỗn hợp E gồm X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức và Y (CmH2m+4O2N2) là muối amoni của một amino axit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E cần dùng 0,315 mol O2 tạo ra 5,94 gam nước. Mặt khác, 14,76 gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được 5,8 gam hỗn hợp hai amin, no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp và m gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là
A. 12,76. B. 6,24. C. 12,02. D. 12,48.

Kênh chia sẻ bài giảng Hoá học miễn phí. Giải đáp bài tập Hoá học cho học sinh.

#toiyeuhoahoc, #hoahoc, #hoahoc8, #hoahoc9, #hoahoc10, #hoahoc11, #hoahoc12,
#dethihockimonhoa, #giaibaitaphoa, #phuongphapgiainhanhhoahoc, #thptqg2020, #dethihocki, #thptquocgia, #matgochoa, #kienthucnentang,
#thithu2020, #thithutotnghiep

Website:
Fanpage:
Đăng kí kênh, theo dõi fanpage để ủng hộ Ad nhé!
Thank you so much!

Nguồn: https://benxemientay.com

Xem thêm bài viết khác: https://benxemientay.com/di-chuyen/

Leave a reply